شعبه‌1‌:رشت،دانشگاه آزاد

شعبه‌2‌:منطقه آزاد انزلی،مجتمع کاسپین،پلاک‌314

Phone:01333423455

09113357976

09120031680

Email:

info@ktkcontracting.com

ktkcontracting@gmail.com